Proizvodi šuma

Student treba da upozna neposredne korist od šume, koje se ogledaju u različitim proizvodima šuma. On treba da prepozna neki proizvod, da opiše njegove glavne osobine i da mu odredi kvantitet i kvalitet. Kada je riječ o ljekovitom, jestivom i aromatičnom bilju, student treba da poznaje zakonomjernost pojavljivanja glavnih nosioca sirovinske osnove, kako na nivou individue (populacije vrste), tako i na nivou tzv. šire ekološko-vegetacijske jedinice (tipa staništa).

Katedra: Korišćenje šumskih proizvoda
Šifra predmeta: OŠ13PROI
Status predmeta: obavezan
Semestar: III
Fond časova: 2P+2V uz 1 dan terenske nastave
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Dr Dane Marčeta, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: 

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student treba da stekne znanja o asortimanu proizvoda koji se mogu očekivati iz šuma, klasifikaciju proizvoda, pojavne oblike na tržištu kao i znanja o značaju svakog od proizvoda.

Sadržaj predmeta:
UVOD - Koristi od šume. Klasifikacija proizvoda šuma. Značaj proizvoda šuma kod nas i u svijetu PROIZVODI IZ DRVETA - Mjerenje zapremine. Greške i bonifikacija. Primjena standarda. Drvo za tehničko iskorišćenje. Drvo za hemijsko iskorišćenje. Drvo za ogrev. Drvo tropskog područja. NEDRVNI PROIZVODI ŠUMA – KORA- Hemijski sastav i strukturni odnosi. Kora kao sirovina za proizvodnju štavnih materija. Kora kao sirovina za proizvodnju pluta. DRVNO ZELENILO - Hemijski sastav i strukturni odnosi. Eterična ulja u drvnom zelenilu (količina, fizikalno-hemijske konstante, organo-leptička svojstva). EKSKUDATI I EKSTRAKTI IZ DRVETA - Smola (hemijski sastav, stvaranje, rapored u drvetu). Sokovi iz drveta (hemijski sastav, stvaranje, raspored u drvetu). Ekstrakti iz drveta (hemijski sastav, stvaranje i lučenje kao reakcija na uticaj okoline, farmakološki aktivne materije). SJEME I PLODOVI - Klasifikacija sjemena i plodova. Sjeme i plodovi za biljnu reprodukciju. Sjeme i plodovi kao prirodna ljekovita sredstva. Jestivo sjeme i plodovi LJEKOVITO, JESTIVO I AROMATIČNO BILJE - Glavni sastojci ljekovitog bilja. Biljne droge. Prikaz ljekovitog i aromatičnog bilja po širim ekološko-vegetacijskim kategorijama. Biljne vrste i njihovi dijelovi koji mogu da posluže kao hrana. Otrovno bilje. JESTIVE GLJIVE - Hemijski sastav i hranjiva vrijednost gljiva. Mikroskopske i makroskopske odlike gljiva. Postupci determinacije gljiva. Sistematika gljiva. Najvaljnije vrste jestivih gljiva. Otrovne gljive. Postupci kod trovanja sa gljivama. OSTALE KORISTI OD ŠUME.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja,  vježbe i terenska nastava. U sklopu terenske nastave će se posjetiti preduzeće koje se bavi otkupom i preradom ljekovitog bilja ili gljiva.

Literatura:

Lazarev V. (2003): Makrogljive i njihova upotrebna vrijednost. Institut za šumarstvo Beograd

Ljubojević S.(1999): Proizvodi šuma. Šumarski fakultet u Banjoj Luci i WUS Austrija.

Nikolić S. (1966): Iskorišćavanje šuma – III deo. Naučna knjiga. Beograd.

Stefanović V. (1985): Ljekovito i jestivo šumsko bilje. Šumarski fakultet u Sarajevu.

Ušćuplić M. (1984): Gljive. CEDUS. Univerzitet u Sarajevu.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Proizvodi šuma

No Documents available

Nastavni materijali Proizvodi šuma

No Documents available

Korisno na internetu Proizvodi šuma