Plan nastave

Plan i raspored nastave u zimskom semestru 2019/2020. godine


I semestar
Botanika I
Matematika
Hemija
Petrografija sa geologijom
Šumarska ekoklimatologija
Engleski jezik
Informatika i gis u šumarstvu
Latinski jezik
Tehničko crtanje
Uvod u toksikologiju

III semestar
Genetika sa oplemenjivanjem biljaka
Mehanizacija u šumarstvu
Pedologija
Proizvodi šuma
Šumarska biometrika
Dendrohronologija
Proizvodi šuma animalnog porijekla
Ekologija šuma

V semestar
Šumska fitopatologija
Dendrometrija
Ekološke osnove gajenja šuma
Iskorišćavanje šuma I
Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Monitoring zdravstvenog stanja šuma
Ergonomija u šumarstvu
Zaštita prirode

VII semestar
Prirast šuma
Uređivanje šuma I
Lovstvo
Trgovina drvetom
Ekonomika preduzeća u šumarstvu
Gajenje šuma posebne namjene
Osnovi marketinga u šumarstvu
Degradacija zemljišta

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn