II godina

Nastavni plan

šifra predmetaPREDMETčasova
sedmično
teren danačasova u
semestru
teren sati
PVPV
III semestar              
  Šumarska biometrika 2 3 0 30 45 0
  Pedologija 2 2 1 30 30 8
  Genetika sa oplemenjivanjem biljaka 3 3 0 45 45 0
  Proizvodi šuma 2 2 1 30 30 8
  Mehanizacija u šumarstvu 2 2 1 30 30 8
  Izborni predmet 2 2 0 30 30 0
IV semestar            
  Šumski genetički resursi 2 2 0 28 28 0
  Fitocenologija 3 4 2 42 56 16
  Šumska zemljišta 2 2 1 28 28 8
  Šumske komunikacije 2 3 3 28 42 24
  Anatomija i svojstva drveta 2 2 0 28 28 0
  Izborni predmet 2 2 0 28 28 0
  UKUPNO: 26 29 9 377 410 72

 

Izborni predmeti

1 - grupa predmeta Silviekologija i osnivanje šuma
2 - grupa predmeta Gajenje, zaštita i planiranje gazdovanja šumama
3 - grupa predmeta Korišćenje, organizacija i ekonomika šumarstva i lovstvo


I semestar

1. Ekologija šuma
2. Dendrohronologija
3. Proizvodi šuma animalnog porijekla

II semestar

1. Biodiverzitet šuma
2. Šumske melioracije
3. Ekologija divljači

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner