III godina

Nastavni plan

šifra predmetaPREDMETčasova
sedmično
teren danačasova u
semestru
teren satiECTS
PVPV
V semestar                
  Iskorišćavanje šuma I 3 2 0 42 28 0 5
  Dendrometrija 2 2 2 28 28 16 5
  Ekološke osnove gajenja šuma 3 2 1 42 28 8 5
  Šumska fitopatologija 3 3 1 42 42 8 6
  Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo 3 2 1 42 28 8 5
  Izborni predmet 2 2 0 28 28 0 4
VI semestar              
  Tipologija šuma 2 2 1 26 26 8 4
  Iskorišćavanje šuma II 2 2 3 26 26 24 5
  Inventura šuma 2 2 3 26 26 24 5
  Šumarska entomologija 3 3 2 39 39 16 6
  Gajenje šuma I 3 3 2 39 39 16 6
  Izborni predmet 2 2 0 26 26 0 4
  UKUPNO: 30 27 16 406 364 88 60

 

Izborni predmeti

1 - grupa predmeta Silviekologija i osnivanje šuma
2 - grupa predmeta Gajenje, zaštita i planiranje gazdovanja šumama
3 - grupa predmeta Korišćenje, organizacija i ekonomika šumarstva i lovstvo

V semestar

1. Zaštita prirode
2. Monitoring zdravstvenog stanja šuma
3. Ergonomija u šumarstvu

VI semestar

1. Osnove biotehnologije u šumarstvu
2. Zaštita drveta
3. Osnovi prerade drveta

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner