Šuma i životna sredina

Nastavnim planom i programom ovog predmeta studenti će, preko sistematskih povezanih cijelina: osnova ekologije, načina ugrožavanja životne sredine i održivog razvoja, upoznati savremene opšte teorijske postavke o uticaju šumskih ekosistema na zaštitu životne sredine. Izučavanje ovog predmeta omogućava formiranje naučnog pogleda i teorijskih osnova za studije drugih modula koji se izučavaju na Šumarskom fakultetu.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13ŠŽIV
Status predmeta: obavezan
Semestar: II
Fond časova: 2P+2V  
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Ljiljana Došenović, vanr. prof.
Saradnik: -

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti proširuje stečena znanja iz oblasti ekologije (međuuslovljenost odnosa šuma /životna sredina) i savladavaju sposobnost razumjevanja procesa formiranja, uređenja i očuvanja šumskih ekosistema kao uticajnih faktora u procesu održivog razvoja. Studenti stiču potreban biološka, tehnička i praktična znanja koja će im u kombinaciji sa poznavanjem zakonitosti sistemskog planiranja prirodnim resursima, pomoći da realizuju gazdovanje šumama, uvažavajući ekološki značaj šuma za kvalitet životne sredine područija ili planete Zemlje u cjelosti.
Sadržaj predmeta:
Sadržaj predavanja:
Uvod; Ekologija i životna sredina; Komponente i faktori životne sredine; Ugrožavanje osnovnih elemenata životne sredine; Posljedice zagađenja životne sredine; Prirodni resursi; Klasifikacija funkcija šuma; Ekološki, ekonomski i društveni značaj šuma; Protiveroziona funkcije šuma; Funkcije šuma u hidrološkom ciklusu; Šumski ekosistemi kao proizvođači biomase; Funkcija šumski ekosistemi u zaštiti od imisija; Zdravstveno-rekreaciona funkcija šuma; Optimalna šumovitost; Vrednovanje funkcija šuma.

Sadržaj vježbi:
Uvod - opšti pojmovi; Šuma i važnije komponente životne sredine;  Vrednovanje pojedinih funkcija šuma; Biosferne funkcije šuma; Proizvodno – privredne funkcije šuma; Društvene funkcije šuma; Izrada elaborata.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja i vježbe

Literatura:
Vučičević, S. (2003): Šuma i životna sredina, Šumarski fakultet, Beograd. 
Velašević, V. Đorović, M.(1999): Uticaj šumskih ekosistema na životnu sredinu, Šumarski fakultet, Beograd.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova); Kolokvijum I (0-30 bodova); Kolokvijum II (0-30 bodova); Završni ispit (0-30 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Šuma i životna sredina

Nastavni materijali Šuma i životna sredina

No Documents available

Korisno na internetu Šuma i životna sredina