Šumarska biometrika

Cilj predmeta Šumarska biometrika je da studenti ovladaju osnovnim znanjima iz primjene i interpretacije statističkih metoda u oblasti šumarstva, naročito onih koje se odnose na masovne pojave.

Katedra: Katedra za planiranje gazdovanja šumama
Šifra predmeta: OŠ13ŠBIO
Status predmeta: obavezan
Semestar: III
Fond časova: 2P+3V
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Prof. dr Zoran Maunaga, red. prof.
Saradnik

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljenosti

Ishodi učenja (stečena znanja):
Poznavanje osnovnih statističkih metoda korisno je za savladavanje gradiva iz drugih šumarskih disciplina, kao što su dendrometrija, prirast šuma, uređivanje šuma i druge, te za izradu semiraskih i završnih radova.
Znanja stečena iz ovog predmeta primjenljiva su za rješavanje praktičnih (stručnih) problema. U šumarstvu se najčešće operiše sa velikim brojem podataka, koje treba prikupiti, obraditi i interpretirati. Statističke metode su do punog izražaja došle u izradi šumskoprivrednih osnova.

Sadržaj predmeta:
Uvodni dio (podjela materije, zadatak predmeta, literatura, ostalo), Račun vjerovatnoće, Uređivanje statističkih skupova, Grafičko predstavljanje rasporeda frekvencija, Mjere centralne tendencije (aritmetička i druge sredine), Mjere varijabiliteta, Mjere oblika rasporeda frekvencija, Teorijski (normalni) raspored, Regresiona analiza (opšti dio, računanje parametara, standardna greška, koeficijent determinacije), Statistički uzorci (uvod, izbor elemenata uzorka, tipovi uzoraka, teorijske osnove, procjena parametara skupa i planiranje veličine uzorka), Statistički testovi (opšti principi, testovi na bazi jednog i na bazi dva uzorka, F-test i Hi-kvadrat test).

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja i vježbe. Na vježbama se prati uključenost i aktivnost studenata kroz kontinuiranu izradu programa u toku semestra. Kvalitet nastave u cijelosti provjerava se anketiranjem studenata.

Literatura:

  1. Koprivica, M. (1997): Šumarska biometrika. Knjiga I. Institut za šumarstvo, Beograd (obavezna)
  2. Koprivica, M. (2000): Statistički uzorci. Interna skripta (obavezna)
  3. Pranjić, A. (1986): Šumarska biometrika. Šumarski fakultet, Zagreb (dopunska)
  4. Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad (dopunska).

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Stečeno znanje, po pravilu, studenti iskazuju u pisanoj formi.
Aktivnost (20 bodova), kolokvijumi 1. i 2. (40 bodova) i završni ispit (40 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Šumarska biometrika

No Documents available

Nastavni materijali Šumarska biometrika

No Documents available

Korisno na internetu Šumarska biometrika