Šumarska ekoklimatologija

Izučavanje ovog predmeta omogućava da budući inženjeri detaljnije upoznaju klimatske činioce šumske biogeocenoze kao osnove ekologije šuma. Studenti se upoznaju sa opštim podacima o sastavu, podjeli i fizici atmosfere, sa ulogom i značajem meteoroloških i klimatskih elemenata i faktora na procese i pojave u šumskim ekosistemima. Cilj predmeta je izučavanje interakcija između klime i šume, kao i sa ulogom šume kao modifikatorom klime.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13ŠEKO
Status predmeta: obavezan
Semestar: I
Fond časova: 2P+2V 
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Проф. др Маријана Каповић-Соломун, ванр. проф..
Saradnik: 

Uslovljenost drugim predmetima: nema

Ishodi učenja (stečena znanja):
Ishod učenja je obezbjeđivanje sposobnosti studenata za praktičnu primjenu neophodnih znanja o klimi šumskih ekosistema za potrebe realizacije uzgojnih mjera i mjera zaštite šume, te da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da mjere i utvrde karakteristike klime (mikroklime, mezoklime i makroklime) šumskih kompleksa.

Sadržaj predmeta:
Pojam i podjela meteorologije i klimatologije; Osnovni meteorološki elementi i meteorološke pojave vrijeme i klima; Klima atmosfere i klima zemljišta klimatski elementi i faktori; Kepenova klasifikacija klime; Opšti podaci o atmosferi; Sunčevo zračenje protivzračenje atmosfere; Pritisak vazduha i vjetrovi; Voda i vodena para u atmosferi; Padavine; Vazdušne mase i Frontovi; Zagađivanje atmosferskog kompleksa; Klima, zemljište i biljka; Polje zračenja u biljnom pokrivaču; Mikrometeorološki uslovi klime šumskih staništa; Uticaj šume na lokalnu sredinu; Čovjek i mikroklima; Meteorološki instrumenti u šumarstvu.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije. 

Literatura:
1. Kolić, B. (1988): Šumarska ekoklimatologija sa osnovama fizike atmosfere. Naučna knjiga, Beograd,
2. Dukić, D. (1977): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd
3. Milosavljević, M. (1984): Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd
4. Milosavljević, M. (1988): Meteorologija. Naučna knjiga, Beograd

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i angažovanje (0-10 bodova); Test 1 (0-20 bodova); Test 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova). Urađen i predat Elaborat na kraju semestra.

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Šumarska ekoklimatologija

No Documents available

Nastavni materijali Šumarska ekoklimatologija

No Documents available

Korisno na internetu Šumarska ekoklimatologija