Šumska zemljišta

Cilj predmeta je da student savlada najrasprostranjenije tipove zemljišta na našim prostorima, te da se upozna sa aktuelnim klasifikacijama zemljišta i načinom izrade pedoloških karata.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13ZEMLJ
Status predmeta: obavezan
Semestar: IV
Fond časova: 2P+2V uz 4 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Dr Marijana Kapović-Solomun, doc.
Saradnik: Svjetlana Ćoralić, dipl. inž., asist.

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Petrografije sa geologijom i Pedologije

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student stiče potrebna znanja o Klasifikacijama šumskih zeljišta. Savladava najrasprostranjenije tipove šumskih zemljišta i njihove osobine. Osposobljava se za samostalno determinisanje tipova zemljišta, te procjenu njegove plodnosti i produktivnosti za pojedine biljne vrste.

Sadržaj predmeta:
Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. WRB i ostale klasifikacijezemljišta. Osnovni genetički zemljišni horizonti i podhorizonti. Klasa nerazvijenih zemljišta. Klasa humusno akumulativnih zemljišta. Klasa kambičnih zemljišta. Klasa eluvijalno – iluvijalnih zemljišta. Klasa epiglejnih zemljišta. Klasa hipoglejnih zemljišta. Klasa fluvijatilnih i fluvioglejnih zemljišta, Tresetna, Antropogena i Zaslanjena zemljišta. Zemljišne kombinacije. Izrada pedoloških karata. Terensko proučavanje zemljišta.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe, terenska nastava i konsultacije.

Literatura:
1. Ćirić, M. (1984): Pedologija, I izdanje, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.
2. Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985): Klasifikacija zemljišta Jugoslavije, Posebno izdanje, knjiga LXXVIII, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knjiga 13. Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo.
3. FAO/ISRIC (2006). World References Base for Soil Resources, World Soil Report, No.103, Rome, 128
4. (1966): Metodika terenskog ispitivanja zemljišta i izrada pedoloških karata, Priručnik za ispitivanje zemljišta, knjiga 4, JDPZ. Beograd.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i angažovanje (0 - 10 bodova); Test 1 (0 - 10 bodova); Test 2 (0 - 10 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Šumska zemljišta

No Documents available

Nastavni materijali Šumska zemljišta

Korisno na internetu Šumska zemljišta