Šumske komunikacije

Upoznati studenta sa ulogom i značajem šumskih komunikacija za postizanje ciljeva višenamjenskog šumarstva, savladati tehničke elemente šumskih komunikcija i njihovo dimenzionisanje. Kompetencije: evaluacija pozitivnih i negativnih uticaja šumskih komunikacija na šumski sistem, planiranje trajnog gazdovanja šumskom infrastrukturom.

Katedra: Korišćenje šumskih resursa
Šifra predmeta: OŠ13KOMU
Status predmeta: obavezan
Semestar: IV
Fond časova: 2P+3V uz 3 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: Prof. dr Igor Potočnik, red. prof.
Saradnik: Dr Vladimir Petković, doc.
Uslovljenost drugim predmetima: -

Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim principima planiranja, projektovanja, gradnje i održavanja šumakih puteva. Na taj način će biti osposobljeni da samostalno rade na poslovima otvaranja šuma šumskim putevima, prikupljanju podataka za njihovo projektovanje, izradu projekta, gradnju i održavanje.

Sadržaj predmeta:
Sastoji se od upoznavanja sa osnovnim elementima transporta, a to su: vozilo, tovar i put. Poznavanje osnovnih karakteristika vozila i tovara neophodno je za dimenzionisanje šumskih puteva. Savladavanja osnovnih metoda za projektovanje šumskih puteva kako situacije tako i uzdužnog i poprečnog profila, određivanja količine radova i troškova projektovanja i gradnje. Zatim tu je i probleatika otvaranja šuma, određivanje optimalne gustine šumskih puteva u različitim terenskim uslovima. Studenti treba da se upoznaju sa načinima gradnje, mašinama za gradnju šumskih puteva i na kraju sa postupcima i troškovima njihovog održavanja.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe, terenska nastava i konsultacije.

Literatura:

Potočnik, I., (2006): Seminar za projektante šumskih puteva, Banja Luka, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet, 176str.Potočnik, I., (2004): Šumske komunikacije, Predavanja za student šumarstva na CD

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti u toku nastave 10 bodova, testovi 40 bodova i završni ispit 50 bodova.
Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Šumske komunikacije

No Documents available

Korisno na internetu Šumske komunikacije