Šumski genetički resursi

Očuvanje genetičke raznolikosti se danas smatra osnovom održivog, efikasnog i multifunkcionalnog šumarstva i dovodi u poziciju „šumski genetički resursi = održivo gazdovanje šumama“, a da u isto vrijeme služe i kao osnova za genetsko unapređenje kroz selekciju, oplemenjivanje i plantažno šumarstvo.

Katedra: Šumarska genetika i osnivanje šuma

Šifra predmeta: OŠ13ŠGRE

Status predmeta: obavezan

Semestar: IV

Fond časova: 2P+2V 

Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Milan Mataruga, red. prof.
Saradnik: Dr Vanja Daničić, doc.

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Genetike sa oplemenjivanjem biljaka

Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti stiču teorijska i praktična znanja o principima i metodama očuvanja genetske raznolikosti i genetičkih izvora šumskog drveća. Studenti se upoznaju i sa ciljevima šumarske politike, zakonodavstva i ekonomskog aspekta očuvanja genetičke raznolikosti, kao i sa njegovim značajem i važnosti u šumskim ekosistemima.

Sadržaj predmeta:
Sadržaj predavanja:
Pojam genetičke raznolikosti; Značaj šumskih genetičkih resursa; Međunarodne i nacionalne inicijative; Pretnje šumskim genetičkim resursima; Genetika populacije i šumski genetički resursi; Razmjena (trgovina) genetičkim materijalom; In situ konzervacija u prirodno upravljanim šumama; In situ konzervacija u zaštićenim područjima; Ex situ metode očuvanja u zasađenim šumama, Ex situ metode očuvanje putem skladištenja; Opšta genetika u funkciji očuvanja genetičkih resusa; Održivo gazdovanje i šumski genetički resursi; Osnivanje šuma i šumski genetički resursi; Biotehnologija i oplemenjivanje.
Sadržaj vježbi:
Biodiverzitet-genetički diverzitet;Izvori varijabilnosti kod šumskog drveća; Faktori oblikovanja genetske raznolikosti; Metode in situ i ex situ konzervacije genetske raznolikosti; Upoznavanje sa načinom izrade elaborata; Izrada prijedloga modela za konzervaciju konkretne vrste - zajednički rad.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:
Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S. (2013): Šumski genetički resursi, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjojluci.
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2010):Očuvanje i usmjereno korišćenje šumskih genetičkih resursa.
Geburek, Thomas; Turok, Josef (eds.) (2004): Conservation and Management of Forest Genetic Resources in Europe; Arbora Publishers, Zvolen. p. 1-669.
FAO, FLD, IPGRI (2004): Forest genetic resources conservation and management. Vol. 1: Overview, concepts and some systematic approaches. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum I (0-20 bodova); Kolokvijum II (0-30 bodova); Završni ispit (0-40 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nastavni materijali Šumski genetički resursi

No Documents available

Korisno na internetu Šumski genetički resursi