Tipologija šuma

Upoznavanje metodike izdvajanja i klasifikovanja šuma i šumskih površina prema tipovima šuma i gazdinskim klasama.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13TIPO
Status predmeta: obavezan
Semestar: VI
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Jugoslav Brujić, vanr. prof.
Saradnik: Prof. dr Jugoslav Brujić, vanr. prof.

Uslovljenost drugim predmetima: 

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student dobija jasnu predstavu o načinu određivanja tipova šuma i gazdinskih klasa, u prvom redu na nacionalnom nivou, dijelom i šire. Prethodna znanja u stanju je da sintetiše i smjesti u poseban sistem, koji se u praksi već dugo primjenjuje, a koji je osnova za niz potonjih predmeta (Uređivanje šuma, Gajenje šuma posebne namjene, Zaštita prirode itd.)

Sadržaj predmeta:
Uvod. Šumsko-privredna osnova. Tipološke škole i metodi. Tipološka škola Ćirić-Matić-a (BiH). Ekološko-vegetacijska rejonizacija BiH / RS. Regionalne zajednice.
Ekološka faza u tipološkom postupku. Rekongosciranje terena. Šumsko-privredna podjela šumskih površina. Odnos reljef-geološke podloge. Geološke karte. Istraživanje, kartiranje i značenje zemljišta. Odnos supstrat-zemljište. Pedološke karte. Istraživanje, kartiranje i značenje vegetacije. Odnos zemljište-vegetacija. Vegetacijske karte. Osnovni tip šume. Sastojinska karta.
Razvojno-proizvodna faza u tipološkom postupku. Taksacioni elementi (omjer smjese, bonitet, zaliha, prirast...). Sistemi gazdovanja. Parametri normalnog stanja. Klase i karakteristike podmlatka. Mogućnosti i ograničenja primjene mehanizacije i fertilizacije. Proizvodni tip šume. Karta tipova šuma.
Sintetska faza u tipološkom postupku. Načini obnove. Stanje sastojina. Funkcije i namjene sastojina. Gazdinska klasa. Karta g.k. Kategorije šuma i šumskih površina.
Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, laboratorijske vježbe (kompjuterska sala sa GIS-softverima), terenska nastava i konsultacije. Samostalna izrada seminarskog rada. Predviđa se terenska nastava sa nekoliko različitih tipova šuma i gazdinskih klasa.
Literatura:
  1. Bucalo V. (2002): Tipologija šuma. Šum.fakultet BL i JPŠ "Srpske šume", Banja Luka
  2. Jović N., Tomić Z i Jović D. (1996): Tipologija šuma. Šum.fakultet Beograd
  3. Ćirić-Stefanović-Drinić (1971): Tipovi bukovih šuma i mješovitih šuma bukve, jele i smrče u BiH. Posebna izdanja br. 8, Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo, Sarajevo
  4. Stefanović V. et al. (1983): Ekološko-vegetacijska rejonizacija BiH, Posebna izdanja br. 17, Šumarski fakultet Sarajevo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Tokom nastave student polaže tri manja testa, nakon svake od tri faze u tipološkom postupku. Na nastavi vježbi radi seminarski rad, koji se sastoji iz serije praktičnih zadataka, uklopljenih u cjelinu, na jednom istom prostornom primjeru (obuhvatu od 6 km2).
Ukoliko taj rad nije uspješno uradio, ili nije zadovoljan urađenim, student može na kolokviju da potvrdi savladavanje praktičnog dijela.

Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Seminarski rad/Kolokvijum (0-30 bodova); Testovi (0-30 bodova); Završni ispit (0-30 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Tipologija šuma

No Documents available

Nastavni materijali Tipologija šuma

No Documents available

Korisno na internetu Tipologija šuma