Uređivanje šuma I

Predmet omogućava studentima ovladavanje osnovnim znanjima iz planiranja gazdovanja šumama.

Katedra: Planiranje gazdovanja šumama
Šifra predmeta: 0Š13URĐ1
Status predmeta: obavezan
Semestar: VII
Fond časova: 3P+3V
Broj ECTS bodova: 6

Nastavnik: Dr Nenad Petrović, doc.
Saradnik: Mr Brane Zlokapa, viši asist.

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Dendrometrije
Ishodi učenja (stečena znanja):
Znanja neophodna za operativno planiranje u šumarskoj praksi, kao i za nastavak daljeg školovanja na master i doktorskim studijama.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava: Uvod. Pojam plana i planiranja, Osnove planiranja - karakteristike, zadaci, problemi i predmeti planiranja. Zadaci planiranja u šumarstvu. Karakteristike šumskih ekosistema sa aspekta planiranja gazdovanja šumama, faktori rizika. Ciljevi, konflikti ciljeva i operacionalnost ciljeva. Prostor kao element od značaja za planiranje. Vrijeme kao elemenat pri planiranju. Sastojina. Osnovne karakteristike sasatojina. Trajnost i racionalnost, pojam i definicija. Savremeno shvatanje (funkcionalne) trajnosti. Održivi razvoj. Normalno stanje kao osnov za obezbjeđivanje trajnosti.
Praktična nastava: Vježbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Sastojina kao osnovna planska jedinica - prikaz stanja, analiza i ocjena, planiranje radova, evidencija izvršenja i kontrola. Metodi i načini određivanja prinosa. Informacioni podsistem uređivanja šuma i GIS u planiranju gazdovanja šumama. Šumske tematske karte i vrste karata.
Metode nastave i savladavanja gradiva:
Nastava se izvodi putem predavanja, vježbi. Teorijska izlaganja se kombinuju sa video prezentacijama, demonstracijama i diskusijom. Vježbe iz ovog predmeta su najvećim dijelom laboratorijskog karaktera.
Literatura:
Medarević, M.(2006): Planiranje gazdovanja šumama, Beograd
Miletić, Ž. (1954): Uređivanje šuma I, Beograd
Matić, V. (1969): Uređivanje šuma I dio, Sarajevo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Seminarski rad (0-20 bodova); Kolokvijum (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Uređivanje šuma I

No Documents available

Nastavni materijali Uređivanje šuma I

No Documents available

Korisno na internetu Uređivanje šuma I