Uređivanje šuma II

Predmet omogućava studentima upoznavanje sa vrstama, sadržajem, tehnikom i tehnologijom izrade planova.

Katedra: Planiranje gazdovanja šumama
Šifra predmeta: OŠ13URĐ2
Status predmeta: obavezan
Semestar: VIII
Fond časova: 3P+2V uz 4 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 7

Nastavnik: Dr Nenad Petrović, doc.
Saradnik: Mr Brane Zlokapa, viši asist.

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Uređivanja šuma I
Ishodi učenja (stečena znanja):
Znanja neophodna za operativno planiranje u šumarskoj praksi, kao i za nastavak daljeg školovanja na master i doktorskim studijama.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava: Strateško planiranje i operativno planiranje. Sistem planiranja - nosioci, proces, instrumenti planiranja i planovi. Osnovne funkcije šuma u našim uslovima. Opšti i posebni, dugoročni, kratkoročni, vezani ciljevi, uslovljenost između funkcija i ciljeva. Šumski prinosi, pojam, vrste i karakteristike. Osnov za određivanje prinosa i mjera prinosa u jednodobnim, raznodobnim i prebirnim šumama. Integralno gazdovanje šumama. Trajno i racionalno korišćenje prirodnih resursa kao osnov integralnog planiranja, integralnost ciljeva.
Praktična nastava: Vježbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Izrada planova gazdovanja šumama, način izrade i sadržaj opšte osnove, posebne osnove, programa i izvođačkog plana. Evidencija gazdovanja šumama i kontrola realizacije. Prognoza i projekcija razvoja šumskog fonda i strateška analiza uticaja. Problemi gazdovanja šumama. 
Metode nastave i savladavanja gradiva:
Nastava se izvodi putem predavanja, vježbi i terenske nastave (4 dana). Kako bi se studentima omogućila što bolja percepcija materije koja se izlaže, teorijska izlaganja se kombinuju sa video prezentacijama, demonstracijama i diskusijom. U okviru vježbi i praktične nastave studenti izrađuju jedan elaborat, čime upotpunjuju teorijska znanja. Vježbe iz ovog predmeta su najvećim dijelom laboratorijskog karaktera.
Literatura:
Medarević, M.(2006): Planiranje gazdovanja šumama, Beograd
Miletić, Ž. (1954): Uređivanje šuma II, Beograd
Matić, V. (1969): Uređivanje šuma II dio, Sarajevo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Seminarski rad (0-20 bodova); Kolokvijum (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Uređivanje šuma II

No Documents available

Nastavni materijali Uređivanje šuma II

No Documents available

Korisno na internetu Uređivanje šuma II