Dr Vladimir Stupar

Vladimir Stupar

Katedra za silviekologiju

Docent

Kancelarija br.:  29

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 129


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 10.05.1980. u Bihaću.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2006.

Master šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.

Doktor bioloških nauka, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, 2016.

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 2006.


Aktivnosti

Saradnik na nastavnim predmetima:

Dendrologija, Tipologija šuma, Fitocenologija, Biodiverzitet šuma, Ekologija šuma, Zaštita prirode, Sindinamika šumskih fitocenoza, Kartiranje šumske vegetacije

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

fitocenologija, dendrologija, ekologija biljaka, geobotanika, zaštita prirode, GIS i kartiranje u šumarstvu

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Tehnički urednik naučnog časopisa Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (2014).

Urednik naučnog časopisa Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (2015–).

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Izrada baze podataka o rasprostranjenju vaskularnih biljaka u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, (2011).

Naučno i stručno usavršavanje:

Stručno usavršavanje u tehnikama daljinske detekcije pri istraživanju vegetacije - januar 2011, EKBY – Grčki centar za istraživanje biotopa, Solun, Grčka.

Naučno usavršavanje u oblasti statističke analize fitocenoloških snimaka i klasifikacije vegetacije - 2012–2013, Biološki Institut „dr Jovan Hadži“, Slovenska Akademija Nauka i Umjetnosti, Ljubljana.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

IAVS - Međunarodna asocijacija za nauku o vegetaciji

EADSVE - Istočnoalpsko-Dinarsko društvo za vegetacijsku ekologiju

Arbor Magna - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

N. Drešković, S. Đug, V. Stupar, A. Hamzić, S. Lelo, E. Muratović, L. Lukić-Bilela, J. Brujić, Đ. Milanović, D. Kotrošan (2011). Natura 2000 - Bosna i Hercegovina. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

V. Stupar, A. Čarni (2016). Ecological, floristic and functional analysis of zonal forest vegetation in Bosnia and Herzegovina. Acta Botanica Croatica, 1-28, doi: 10.1515/botcro-2016-0041.

M. Miletić, Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić (2016). Šumska vegetacija Trešnjika kod Banje Luke. Гласник Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 25, 15-40.

V. Stupar, J. Brujić, Ž. Škvorc, A. Čarni (2016). Vegetation types of thermophilous deciduous forests (Quercetea pubescentis) in the Western Balkans. Phytocoenologia, 46 (1), 49-68.

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, V. Bucalo, J. Travar, R. Cvjetićanin (2015). Vaskularna flora planine Klekovače u Bosni i Hercegovini. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 23, 15-83.

Đ. Milanović, V. Stupar, D. Kulijer, D. Kotrošan, A. Hamzić (2015). Natura 2000 u Bosni i Hercegovini: dokle smo stigli?. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 23, 95-134.

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015). Formalized classification and nomenclatural revision of thermophilous deciduous forests (Quercetalia pubescentis) of Bosnia and Herzegovina. Tuexenia, 35, 85-130.

B. Lubarda, V. Stupar, Đ. Milanović, V. Stevanović (2014). Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic vascular flora in Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica, 38 (1), 167-184.

V. Stupar, M. Šurlan, J. Travar, R. Cvjetićanin (2014). Fitocenološka analiza mezofilnih šuma pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u okolini Kostajnice (Bosna i Hercegovina). Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 21, 25-43.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić (2013). Novelties for vascular flora of Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica, 37 (2), 173-181.

V. Bucalo, V. Stupar, Đ. Milanović (2012). Karakteristike i porijeklo populacije molike (Pinus peuce Griseb.) na Jadovniku u zapadnoj Bosni. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 16, 7-29.

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar (2011). New floristic records in the Balkans 15: Reports 64-72. Phytologia Balcanica, 17 (1), 141-144.

V. Stupar (2011). Nature conservation in Bosnia and Hercegovina – problems and perspective. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 15, 7-15.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić, D. Nikić (2010). Distribution of autochthonous dendro-species in the Management unit "Ozren"-Petrovo – implementation of GIS technology. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 13, 1-17.

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stevanović (2009). New floristic records in the Balkans 12: Reports 69-72. Phytologia Balcanica, 15 (3), 444-446.

V. Stupar (2009). Dendroflora parka "Univerzitetski grad" u Banjoj Luci. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 10, 25-42.

J. Brujić, V. Stupar, Đ. Milanović, J. Travar, B. Pjanić (2006). Nova nalazišta ozimnice (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) u Bosni i Hercegovini. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 6, 15-21.

V. Stupar (2006). Dendrotoponimi zapadnog dijela Republike Srpske u svjetlu realne i potencijalne vegetacije. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 6, 23-35.

Radovi sa naučnih skupova:

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015, Jun). Syntaxonomy of thermophilous deciduous forests of Quercetalia pubescentis in Bosnia and Herzegovina. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Osijek (Croatia), 17-20 June 2015 - Book of Abstracts. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology.

B. Lubarda, V. Stupar, Đ. Milanović, V. Stevanović (2015, Sep). Distribution and chorological relationship of Balkan endemic orophytes from South European - and Central European mountain groups in the Bosnia and Herzegovina. 6th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts. 6th Balkan Botanocal Congress(pp. 86-87).

V. Stupar, A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Brujić (2014). Phytocoenological characteristics of the forests from the class Quercetea pubescentis in the continental Western Balkans (Bosnia and Hercegovina, Croatia, Slovenia and Serbia). 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

J. Brujić, Đ. Milanović, V. Stupar, S. Vojniković (2014). Vegetation characteristics of fir-beech communities in virgin forests on Dinarides. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

S. Ljubojević, D. Marčeta, V. Stupar (2014, Oct). Habitat conditions and usability of the hog truffle (Choiromyces meandriformis Vitt.) found in Bosnia and Herzegovina. Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"(pp. 109-118).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović (2012). Natura 2000 in Bosnia and Herzegovina with emphasis on thermophilous deciduous oak forest habitats. Proceedings of the International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka"(pp. 265-286).

G. Đurić, N. Šumatić, LJ. Došenović, M. Ćopić, V. Stupar, J. Davidović (2012). Botanical garden and park of the University of Banja Luka. European botanic gardens in a changing world: Insights into EUROGARD VI. Sixth European botanic gardens congress(pp. 225-233).

J. Brujić, Đ. Milanović, T. Jovan, V. Stupar (2011). Prisustvo ugroženih biljnih vrsta u kanjonskom sistemu srednjeg toka Vrbasa. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Zaštita prirode u XXI vijeku". Zaštita prirode u XXI vijeku(pp. 597-603).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar, P. Radović, M. Jovićević (2011). Vegetation of the Vučevo plateau. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Zaštita prirode u XXI vijeku". Zaštita prirode u XXI vijeku(pp. 617-649).

V. Stupar (2011). Dendroflora naselja "Pećani" u Prijedoru. Skup 4: Zbornik radova 2. Simpozijuma biologa Republike Srpske i 1. Simpozijuma ekologa Republike Srpske. 2. Simpozijum biologa Republike Srpske i 1. Simpozijum ekologa Republike Srpske(pp. 153-162).

V. Stupar (2011). Ugroženi, rijetki i endemični biljni taksoni područja grada Banja Luka. Skup 4: Zbornik radova 2. Simpozijuma biologa Republike Srpske i 1. Simpozijuma ekologa Republike Srpske. 2. Simpozijum biologa Republike Srpske i 1. Simpozijum ekologa Republike Srpske(pp. 165-179).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović, R. Cvjetićanin (2010). Association of beech, fir and spruce in Klekovača Mt. – management effects on its form and composition. First serbian forestry congress - Congress proceedings. Prvi srpski šumarski kongres(pp. 618-633).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar (2009). Flora of potential protected area "Klekovača-Lom" in western Bosnia and Herzegovina. 5th Balkan botanical congress - Book of abstracts. 5. Balkanski botanički kongres.

Đ. Milanović, J. Brujić, J. Travar, V. Stupar (2007). Prisustvo ugroženih biljnih vrsta u kanjonskom sistemu srednjeg toka Vrbasa. Knjiga sažetaka referata Međunarodnog naučnog skupa "Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida". Međunarodni naučni skup Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida.

Završni radovi i disertacije:

V. Stupar (2016). Phytosociological characteristics of thermophilous deciduous forests of the class Quercetea pubescentis in Bosnia and Herzegovina within the framework of the forest vegetation of the Western Balkans. Doktorska disertacija. Ljubljana:Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet.

V. Stupar (2010). Ekološko-florističke karakteristike šuma hrasta lužnjaka na kraškim terenima kod Bosanskog Petrovca. Master rad. Beograd:Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

V. Stupar (2006). Dendrotoponimi zapadnog dijela Republike Srpske u svjetlu realne i potencijalne vegetacije. Diplomski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

Ostale publikacije:

Brujić, J., Stupar, V., Milanović, Đ. (2003): PHOTOFOREST – CD Atlas drveća i žbunja Republike Srpske i susjednih područja. Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. [studijski priručnik]


Projekti

Europe’s Living Heart phase IV – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2011)

Taksonomske, geobotaničke i metodološke osnove za izradu Crvene liste flore i faune Republike Srpske – FMPAP. finansijer: Ministarstvo prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije u Vladi RS, institucija-nosilac: Institut za građevinarstvo IG, koordinator: Đorđe Lajšić, (2011)

Projekat izrade ekološke studije za zaštićena područja u RS – FMPAP, finansijer: Ministarstvo prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije u Vladi RS, institucija-nosilac: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, David Solano, (2011)

Izrada baze podataka o rasprostranjenju vaskularnih biljaka u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: Vladimir Stupar, (2011)

Izrada baze podataka o potencijalnim zaštićenim područjima u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Arbor Magna - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske, koordinator: Jugoslav Brujić (2011)

Europe’s Living Heart phase III – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2010)

Rijetke, ugrožene i endemične vrste flore i faune šuma Republike Srpske. finansijer: JP “Šume RS”, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: Nada Šumatić, (2009-2010)

Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. finansijer: LIFE III programme and the Swiss Agency for Development and Cooperation, institucija-nosilac: IUCN Regional Office for Europe, koordinator: Boris Erg, (2006 – 2010)

Europe’s Living Heart phase II – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2009)

Enhancing Transboundary Biodiversity Management in South Eastern Europe, finansijer i nosilac: UNEP Vienna, koordinator: Aleksandar Šestakov, (2008)

Europe’s Living Heart - Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2008)

Proširenje Nacionalnog parka „Sutjeska“, finansijer: Vlada RS i NP Sutjeska, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, (2007-2008)

WWF Living Neretva - EU Biodiversity Protection Standards Scientific Coordination Working Group. finansijer: Norvegian government, institucija-nosilac: WWFMedPo Rome, koordinator: Branko Vučijak, (2007)

Mogućnost uspostavljanja zaštićenog područja “Klekovača-Lom”. finansijer: World bank, institucija-nosilac: Maga projekt, koordinator: Jugoslav Brujić (2006)

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner

HR 01