Zaštita prirode

Cilj predmeta je da studenti steknu teorijsko znanje iz oblasti zaštite prirode koju će primjenjivati u praksi.

Katedra: Silviekologija
Šifra predmeta: OŠ13ZAŠP
Status predmeta: izborni
Semestar: V
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Jugoslav Brujić, vanr. prof.
Saradnik: Dr Vladimir Stupardoc.

Uslovljenost drugim predmetima: 
Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti stiču teorijsko znanje o metodima zaštite prirode, konceptu održivog razvoja, zaštićenim područjima, ekološkim mrežama, crvenim listama, stanju i perspektivama zaštite prirode kod nas, te primjeni stečenog znanja u praksi.
Sadržaj predmeta:
Studenti se upoznaju sa istorijskim razvojem ideja i prakse u području zaštite prirode u našoj državi i u svijetu. Faktori koji utiču na prirodu, organizaciju zaštite prirode u našoj zemlji i u svijetu, najvažnije zakone, dokumente i konvencije u području zaštite prirode (lokalne i globalne). Bitna pažnja usmjerena je na kategorije zaštićenih prirodnih vrijednosti, njihove osnovne karakteristike i stanje tj. tendencije kretanja zaštite prirode u našoj državi i u svijetu. Takođe, studenti se upoznaju sa načinima organizovanja institucija za zaštitu prirode, glavnim problemima oko planova upravljanja zaštićenim područjima, pregledom zaštićenih područja u Republici Srpskoj, listama ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa, te glavnim lokalnim, regionalnim i globalnim ekološkim mrežama.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i konsultacije.

Literatura:
Drešković N. i dr. (2011): NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini. WWF, Sarajevo
IUCN, 2001: IUCN Red list Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii+ 30 pp.
IUCN, 2003: Guidelines for Application of IUCN Red list Criteria at Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii+ 26 pp
Idle, E. T. & T. J. H. Bines, 2004: Management Planning for Protected Areas – A Guide for Practitioners and their Bosses, Complementary Guidance. Eurosite management planning toolkit, Eurosite, 35 pp.
Domaća i međunarodna zakonska regulativa iz oblasti zaštite prirode
Internet izvori
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Tokom predavanja i vježbi studenti će biti zaduženi za pismeno i usmeno objašnjenje pojedinih praktičnih primjera iz tematike koja se predaje. Tokom semestra svaki student će napraviti jedan seminarski rad koji se sastoji od pisanog materijala, izrade prezentacije i izlaganja seminara. Svi pisani materijali zajedno sa pismenim ispitom biti će podloga za usmeni ispit i konačnu ocjenu.

Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Seminarski rad (0-20 bodova); Kolokvijum (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Zaštita prirode

No Documents available

Nastavni materijali Zaštita prirode

No Documents available

Korisno na internetu Zaštita prirode