Prof. dr Zoran Govedar

Zoran Govedar

Katedra za gajenje šuma

Redovni profesor

Kancelarija br.:  12

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 112


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 01.01.1967. u Kljevci, Sanski Most.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1991.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2000.

Doktor šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005.

Zaposlenje:

ŠIP "Sana" - Sanski Most, 1991 - 1995.

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 1995.


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Gajenje šuma I, Ekološke osnove gajenja šumaGajenje šuma posebne namjene, Šumske melioracije

Oblasti istraživanja:

Gajenje šuma, šumska ekoklima, sistemi gazdovanja šumama, šumskouzgojno planiranje i projektovanje

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Dekan fakulteta: 2008-2016.

Član redakcije časopisa: Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, Forest Review Šumarski fakultet Univerziteta u Skoplju, Siberian Journal of Forest Science Krasnojarsk, Rusija.

Član naučnog vijeća biotehničkih nauka ANURS

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Strategija razvoja šumarstva Republike Srpske, Biomasa kao obnovljivi izvor energije

Naučno i stručno usavršavanje:

Stručno usavršavanje za gazdovanje nacionalnim parkovima, 1998., Milano, Italija.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

ConDDEFFS - Konferencija dekana i direktora šumarskih fakulteta i škola Evrope

CEF - Evropsko šumarsko vijeće

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

Govedar, Z. (2011): Gajenje šuma - ekološke osnove;

Govedar et al., (2015): Biomasa kao obnovljivi izvor energije,

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Govedar, Z., Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K. (2000): Uspijevanje različitih provenijencija zelene duglazije  (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u okviru IUFRO programa na oglednoj površini "Crna lokva" kod Gradiške. Šumarstvo, 3-4, str. 61-74, Beograd

Govedar, Z. (2001): Zavisnost dužine letorasta od vrste drveća, visine podmlatka i jačine osvijetljenosti. Šumarstvo, br. 3 – 4, str. 25-36, Beograd

Govedar, Z. (2002): Elementi strukture i prirodno podmlađivanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Janj. Šumarstvo, br. 4-6, str. 9-24, Beograd

Pecelj, M., Jović, G., Stanivuković, Z., Govedar, Z. (2001): Globalne klimatske promjene i analiza temperaturnih promjena u Bosni i Hercegovini. Zbornik prirodno – matematičkih nauka, god. II, dvobroj 2 i 3, Banja Luka

Govedar, Z. (2002): Elementi strukture i izbor najpovoljnijih uzgojnih mjera u bukovim sastojinama prašumskog tipa na području "Dubičke gore". Časopis za šumarstvo i ekologiju "Ekosilva", god. I, br. I, Banja Luka

Pecelj, M., Govedar, Z., Stanivuković, Z. (2002): Uticaj razvoja gradova na tok temperature vazduha. Zbornik prirodno – matematičkih nauka, god. II, dvobroj 2 i 3, Banja Luka 

 Stojanović, Lj., Krstić, M., Govedar, Z. (2003): Problematika prorednih seča kao mera nege u kulturama bora. Časopis za šumarstvo i ekologiju "Ekosilva", god. II/2003, br. 2, str. 9 – 29, Banja Luka

Bottero, A., Garbarino, M., Dukić, V., Govedar, Z.,  Lingua, E., Nagel, A. T., Motta, R., (2011): Gap-Phase Dynamics in the Old-Growth Forest of Lom, Bosnia and Herzegovina. Silva Fennica, 45(5): 875–887.

Motta, R., Berreti, R., Castagneri, D., Dukić, V., Garbarino, M., Govedar, Z., Lingua, E., Maunaga, Z., Meloni, F. (2011): Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forest: the nearly steady-state forest Lom (Bosnia and Herzegovina). Canadian Journal of Forest Research, 2011, 41:(9) 1871-1884, 10.1139/X11-098

Garbarino, M., Mondino, E. B.,Lingua, E., Nagel, T. A., Dukić, V., Govedar, Z., Motta, R. (2012): Gap disturbances and regeneration patterns in a Bosnianold-growth forest: a multispectral remote sensingand ground-based approach. Annals of Forest Science, DOI 10.1007/s13595-011-0177-9, INRA/Springer-Verlag France 2012

Boncina, A., Cavlovic, J., Curovic, M., Govedar, Z., Klopcic, M., Medarevic, M. (2014): A comparative analysis of recent changes in Dinaric uneven-aged forests of the NW Balkans. Forestry 2014; 87, 71–84.

Keren, S., Motta, R., Govedar, Z., Lucic, R., Medarevic, M., Diaci, J. (2014): Comparative Structural Dynamics of the Janj MixedOld-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina:Are Conifers in a Long-Term Decline? Forests, 5 (6), 1243-1266, Basel, Switzerland

Krstic, M., Cvjetićanin, R., Smailagić, J., Govedar, Z. (2014): Climate-Vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2014, Vol. 9, No. 3, p. 135 – 145.

Babić, P.,V., Krstić, R.,M., Govedar, V.,Z., Todorić, R.,J., Vuković, T., N., Milošević, G.,Z. (2015):  Temperature and other microclimate conditions in the oak forests Fruška Gora (Serbia). Thermal Science, Beograd

Govedar, Z., Golijanin, J. (2007): Neka od osnovnih načela dendroklimatologije. Radovi Filozofskog fakulteta, br. 9, knj. 2, str. 275-288, Pale

Govedar, Z. (2007): Klasifikacija stabala i efekti prorednih zahvata u vještački podignutoj sastojini smrče na području Sokolina – Kotor Varoš. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 2007, br.96, str. 29-43

Govedar, Z., Stanivuković, Z. (2008): Prirodno obnavljanje bukve u mješovitoj sastojini bukve i jele sa smrčom (Piceo - Abieti – Fagetum) u prašumi Perućica. Glasnik Šumarskog fakulteta, Biblid: 0353-4537, br. 97, Beograd

Govedar, Z., Kutić, A. (2008): Uzgojni zahvati u mješovitoj sastojini kitnjaka i graba (Querco – carpinetum illyricum) sa pravom svojine na području Starčevice – Banja Luka. Šumarstvo, 1-2, str. 27- 41, Beograd

Govedar, Z., Stanivuković, Z., Zlokapa, B. (2008): Prirodno obnavljanje mješovite sastojine smrče i jele (Abieti – Piceetum) oštećene od smrčinog potkornjaka na području Kneževa. Šumarstvo, br. 3, str. 53-64, Beograd

Govedar, Z., Stanivuković, Z., (2008): Prirodno obnavljanje bukve u mješovitoj sastojini bukve i jele sa smrčom (Piceo – Abieti – Fagetum) uprašumi “Perućica”. Glasnik Šumarskog fakulteta, YUISSN 0353-4537, br. 97, Beograd

Govedar, Z., Dukić, V., Petrović, D., Keren, S. (2012): Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u dinarskoj prašumi „Lom“. Glasnik Šumarskog fakulteta, Banja Luka

Бодружић, М., Говедар, З., Крстић, М. (2015): Приједлог проредног захвата у вјештачки подигнутој састојини смрче (Picea abies L.) на подручју Челинца у Републици Српској. Шумарство бр. 4, стр. 1-14, Београд

Keren, S., Dukić, V., Govedar, Z., Kapović-Solomun, M., Cvjetković, B. (2016): Productivity of European beech coppice stands in the Forest Management Area “Donjevrbasko”, Bosnia-Herzegovina. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 24., str. 19-29., Banja Luka

 

Radovi sa naučnih skupova:

Govedar, Z., Bašić, D. (1999): "Primjena optimalne tehnike gajenja i tehnologije eksploatacije šuma pri provođenju skupinastog i skupinasto – prebornog sistema gazdovanja u čistim visokim bukovim šumama na krečnjačkim zemljištima". Materijal za seminar, J.P.Š."Srpske šume" Republike Srpske Javno preduzeće šumarstva sa p.o. Banja Luka, Banja Luka.

Govedar, Z., Šumatić, N., Trkulja, V., Stanivuković, Z., Bodružić, M. (2006): Kalemljenje pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) kao mogućnost povećanja produktivnosti kestenovih šuma u Bosni i Hercegovini. The 1st IFOAM Conference on Organic Wild Production. May 3rd-4th 2006 in Bosnia and Herzegovina, Teslić, 2006

Govedar, Z. (2006): Šumski ekosistemi u funkciji održivog razvoja Bosne i Hercegovine. I Međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”, Banja Luka, 8 do 11 juni 2006. godine, Banja Luka

Govedar, Z., Stojanović, Lj., Krstić, M. (2006): Uzgojna problematika u funkciji stabilnosti šuma posebne namjene. Međunarodna naučna konferencija “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”. Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni prak “Sutjeska”, 05. do 08.07. 2006. godine, Jahorina – Tjentište

Govedar, Z., Stanivuković, Z., Čuković, D., Lazendić, Z. (2006): Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijela Republike Srpske. Međunarodna naučna konferencija “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”. Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni prak “Sutjeska”, 05. do 08.07. 2006. godine, Jahorina – Tjentište

Govedar, Z., Bašić, D., Zlokapa, B., Čuković, D. (2006): Iskustva u planiranju i upravljanju gazdovanja šumama Nacionalnog parka „Sutjeska“. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banja Luci, Međunarodna naučna konferencija “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”. Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni prak “Sutjeska”, 05. do 08.07. 2006. godine, Jahorina – Tjentište

Govedar, Z., Oljača, R., Stanivuković, Z. (2007): Kalemljenje jednogodišnjih izbojka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na podruju Balja kod Kostajnice. Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 07.03. do 09.03. 2007. godine, Teslić, Agroznanje, Banja Luka

Govedar, Z. Medarević, M. (2008): Osnov koncepcije razvoja šumatsva Republike Srspke. Naučni skup „Resursi Republike Srpske“ Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, knj. XIII, Odjeljenje prirodno – metematičkih i tehničkih nauka, knj. 7, Banja Luka

Govedar, Z., Krstić, M., Stanivuković, Z. (2003): Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the republic of Srpska. Sbornik naučn i dokladi meždunarodna naučna konferencija, 50 godina Lesotehničeski univerzitet, Sofija

Govedar, Z., Krstić, M., Stanivuković, Z. (2003): Categorisation of trees in serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska.Sbornik naučn i dokladi meždunarodna naučna konferencija, 50 godina Lesotehničeski univerzitet, Sofija

Govedar, Z., Stanivuković, Z. (2003): Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of  Srpska. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine, 13-17. October, “Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv

Govedar, Z., Stanivuković, Z. (2005): Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice. Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”, Zbornik radova VII, 2004, str. 175 – 186, Pančevo

Govedar, Z., Krstić, M. (2006): Natural regeneration of beech(Fagus silvatica, L.) in the virgin forests Lom in the wes part of the Republic of Srpska. An international conference and field trip of IUFRO WP 1.01.07 Ecology and silviculture of beech To be held 4-8 September 2006, Poiana – Brasov, Romania

Govedar, Z. (2006): Uticaj sklopa i režima svjetlosti na prirodno obnavljanje u sastojini hrasta kitnjaka na području Čelinca. Naučni skup „Gazdovanje šumama hrastova (kitnjak; sladun i cer) sa posebnom namenom. Vrnjačka Banja, 11.10 – 13.10. 2006, Šumarstvo br. 3, str. 99-108, Beograd

Govedar, Z., Keren, S.Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom. 7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture21st Century forestry: Integrating ecologically-based,uneven-aged silviculture with increased demands forforestsBook ofBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia, 23. - 30. september 2010

Govedar, Z., Stanivuković, Z., Keren S., Zlokapa, B., Blagojević, V., Opačić, S. (2013): Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika u Republici Srpskoj. Seminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“, 13-15.11.2013. Vršac

Diaci, J., Govedar, Z., Krstić, M., Motta, R. (2012): Importance and perspectives of silviculture for science and practice of forestry. International Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”, 1-4 November 2012, Banja Luka

Govedar, Z., Krstić, M., Kuzmanović, Ž., Keren, S., Bjelanović, I., Travar, J. (2012): State forest functions and Memorial area Donja Gradina. International IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“, 01-04.11.2012., Banja Luka

Govedar, Z., Stanivuković, Z. Keren, S., Marković, B. (2014): Mine i požari – faktori ugrožavanja bezbjednosti šumskih ekosistema u Republici Srpskoj. Međunarodna naučnostručna konferencija „Suzbijanje kriminala i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminal», 18-20.03.2014., Trebinje

Krstić, M., Govedar, Z. (2012): Tasks of silviculture with special emphasis on the reclamation forests. International Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”, 1-4 November 2012, Banja Luka

Daničić, V., Kapović-Solomun, M., Mataruga, M., Cvjetković, B., Govedar, Z., Keren, S. (2016): Characteristics of Soils under Chestnut forests (Castanea sativa) in the Bosnia and Herzegovina. Symposium “Forest and Sustainable Development”, Poster presentation, 7-8 October 2016 Transilvania University of Brașov, Romania

Lluís Coll, Catherine Collet, Magnus Löf, Bill Mason, Quentin Ponette, Kris Verheyen, Ioan Abrudan, Aitor Ameztegui, Anna Barbati, Susana Barreiro, Kamil Bielak, Barbara Ferrari, Zoran Govedar, Jiri Kulhavy, Dagnija Lazdina, Marek Metslaid, Frits Mohren, Conor O’Reilly, Maciej Pach, Mário Pereira, Sanja Peric, Ervin Rasztovits, Peter Spathelf, Hubert Sterba, Dejan Stojanovic, Lauri Valsta, Tzvetan Zlatanov, Andrés Bravo-Oviedo (2016): Future research needs on mixed-forests from the perspective of European forest managers. ConferenceIntegrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206, 5–7 October 2016, Prague, Czech Republic

Keren, S., Diaci, J., Motta, R., Govedar, Z., Ochał, W (2016): Stand structural complexity of mixed old-growth and adjacent selection managed forests in the Dinaric Mountains of Bosnia and Herzegovina. Conference Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206, 5–7 October 2016, Prague, Czech Republic

Đurić, G., Šumatić N., Mićić, N., Mataruga, M., Trbić, G., Erić, Ž., Govedar, Z., Davidović, J., Antić, M., Sjeničić, J., Bosančić, B., Vekić, M. (2015): The conservation of genetic resources in Republic of Srpska and BiH – current situation and regulation proposal, Plenary session, 1st Scientific Symposium "Conservation of genetic resources", Book abstracts, pp. 5.

Говедар, З., Злокапа, Б. (2015): Адаптивно газдовање шумама у условима ризика. Семинар: „Планирање газдовања шумама у условима ризика“, Шумарски факултет у Београду, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, 10.-13.11.2015., Гоч

Govedar, Z. (2016): Budućnost šumarstva i prerade drveta. Zbornik radova, Glavna sektorska konferencija: Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini, 25-26.02.2016., Kupres

Burlica, Č., Govedar, Z. (2016): Karakteristike šumskog fonda rаzličitih visinskih struktura reljefa Republike Srpske. Simpozij: Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraškim, brdskim i planinskim područjima - racionalno korištenje i zaštita, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 23.06.2016., Sarajevo

Govedar, Z., Ćoralić, S. (2016): Implemantation Forestry Strategy in the Republic of Srpska (BiH). International Symposium ”Forests management in the European countries", 8-10 September 2016, Baile Fllix, Romania

Govedar, Z., Mataruga, M., Keren, S., Cvjetković, B., (2016): Regeneration of silver fir by artificial seeding in a beech stand within management unit Kozaračko“, the Republic of Srpska. Symposium “Forest and Sustainable Development”, Poster presentation, 7-8 October 2016 Transilvania University of Brașov, Romania

Daničić, V., Kapović-Solomun, M., Mataruga, M., Cvjetković, B., Govedar, Z., Keren, S. (2016): Characteristics of Soils under Chestnut forests (Castanea sativa) in the Bosnia and Herzegovina. Symposium “Forest and Sustainable Development”, Poster presentation, 7-8 October 2016 Transilvania University of Brașov, Romania


Završni radovi i disertacije:

Doktorat: Načini prirodnog obnavljanja mešovitih šuma jele i smrče (Abieti piceetum illyricum) na području zapadnog dela Republike Srpske. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.; str. 298.

Magistarski rad: Istraživanje uticaja režima svetlosti na prirodno obnavljanje u čistim sastojinama bukve na području Kneževa. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.; str. 172.

Ostale publikacije:

Karadžić, D., Ljubojević, S., Medarević, M., Mihajilović, Lj., Todorović, Z., Govedar, Z. (2011): Startegija razvoja šumarstva Republike Srpske.

 

Projekti

Govedar, Z., Dijaci, J., Roženbergar, D., Stupar, V., Keren, S. (2008): Gap disturbance processes in old growth fir beech forests of the Dinaric Alps. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srspke, Bilateralna saradnja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani

Govedar, Z., Đurić, G., Marčeta, D., Keren, S., Jotanović, S., Kondić, D., Granić, G., Jelavić, B., Kulišić, B., Vorkapić, V., Mićić, N., Bosančić, B., Radun, M., Pašalić, N. Biomasa kao obnovljivi izvor energije. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurs

Govedar, Z., Stanivuković, Z., Dukić, V., Kapović, M., Cvjetković, B. (2009): Indirektna konverzija i rekonstrukcija izdanačkih šuma bukve u visoki uzgojni oblik. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Šumarski fakultet

Govedar, Z., Dukić, V., Stanivuković, Z., Maunaga, Z., Ljubojević, S. (2011): Rezultati inventure šuma na velikim površinama u Republici Srpskoj (20016-2009). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Banja Luka

Ljubojević S., Govedar Z., Marčeta D., Šoškić B. (2007): Kompleksno iskorišćavanje biomase četinarskih kultura (Bijeli bor -Pinus silvestris i crni bor - Pinus nigra). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. 1-86

Mataruga, M., Burlica, Č., Stanivuković, Z., Govedar, Z. (2007): Sanacija opožarenih šumskih površina u ŠG „Banja Luka“, GJ „Manjača. JPŠ „Šume Republike Srpske, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Stanivuković, Z., Karadžić, D., Mihajlović, LJ.,Govedar, Z. (2008): Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi šuma u Republici Srpskoj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Lazarev, V., Govedar, Z., Stanivuković, Z., Jokanović, B., (2007): Izloženost šuma štetnim uticajima i povećanje njihove zaštite. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Medarević, M., Zlokapa, B., Stanivuković, Z., Jokanović, B., Govedar, Z. (2007): Program funkcionalnog korišćenja sjemenske sastojine “Uvala” i turističko-rekreativnog centra Veliko Vrelo” u Driniću. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Stojanović, LJ., Stevanović, V., Cvjetićanin, R., Isajev, V., Mihajlović, LJ., Karadžić, D., Šoškić, B., Medarević, M., Mataruga, M.,Govedar, Z. (2008): Omorika na prirodnim nalazištima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Šumarski fakultet

Ljubojević S., Govedar Z, Stanivuković Z., Marčeta D. (2007): Izvedbeni projekat za uređenje skijaškog centra „Igrište“ Vlasenica. Šumarski fakutet Banja Luka, A.d. „Igište“ Vlasenica, Opština Vlasenica. 1-31. 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner