Prof. dr Zoran Maunaga

Zoran Maunaga

Katedra za planiranje gazdovanja šumama

Redovni profesor

Kancelarija br.:  14

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 14.02.1958. u Sarajevu.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet Sarajevo, 1981.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet Sarajevo, 1989.

Doktor biotehničkih nauka, oblast Šumarstvo, Šumarski fakultet Beograd, 1999.

Zaposlenje:

·         Šumarski fakultet Banja Luka, od 2012. - redovni profesor

·         Šumarski fakultet Banja Luka, 2009 – 2012. vanredni profesor, reizbor

·         Šumarski fakultet Banja Luka, 2003-2008, vanredni profesor

·         Šumarski fakultet Banja Luka, 2000-2002, docent

·         Šumarski fakultet Banja Luka, 1993-1999, viši asistent

·         Šumarski fakultet Sarajevo, 1990-1992, viši asistent

·         Šumarski fakultet Sarajevo, 1983-1989, asistent

·         Šumsko gazdinstvo Vareš, 1981-1982: pripravnički staž


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Prirast šuma, Šumarska biometrika, Metodi istraživanja u šumarstvu, Modeli rasta šuma

Pedagoški rad na drugim institucijama:

 -


Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:


·         Član više radnih grupa: za utvrđivanje stanja šuma i donošenje programa mjera za poboljšanje tog stanja u Republici Srpskoj, za donošenje prijedloga organizacije šumarstva u Republici Srpskoj nakon privatizacije dijela državnog kapitala, za formiranje novih šumskoprivrednih područja u Republici Srpskoj, za izradu zakonskih i podzakonskih akata u šumarstvu i drugih,

·         Vođenje nadzora nad izradom šumskoprivrednih osnova u Republici Srpskoj,

·         Učešće u komisijama za recenziju šumskoprivrednih osnova u Republici Srpskoj,

·         Član Upravnog odbora Fabrike za preradu drveta i izradu namještaja «Vrbas» Banja Luka,

·         Podpredsjednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva «Srpske šume» Republike Srpske,

·         Član NVO Centar za šume – CEFOR (od 2012)

·         Prodekan za nastavu (2001, 2002),

·         Dekan (2003/04, 2005/06, 2007/08),

·         Član Savjeta Šumarskog fakulteta (2001, 2002)

·         Predsjednik Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta (2003 - 2008)

·         Koordinator magistarskog studija: Planiranje gazdovanja šumama na tipološkim osnovama (2003, 2004, 2005),

·         Predsjednik Organizacionog odbora međunarodnog naučnog skupa Perspektive razvoja šumarstva, Šumarski fakultet Banja Luka, oktobar 2003,

·         Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (2004, 2005, 2006, 2007, 2008),

·         Član redakcionog odbora časopisa Šuma (2000, 2001, 2002), glavni i odgovorni urednik monografije Deset godina Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci i Informativnog biltena Šumarskog fakulteta (2003, 2004, 2005, 2006, 2007),

·         Član redakcionog odbora Informativno-revijalnog lista «Srpske šume» Sokolac (2000, 2001, 2002).

·         Predsjednik Organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije "Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja" Jahorina – Tjentište, juli 2006.

·         Član Savjeta za šumarstvo Republike Srpske, 2011/12. godine

 Bibliografija

Objavljene knjige:

1. Koprivica, M., Maunaga, Z. (2004): Uređajne tarife za izdanačke šume bukve u Bosni i Hercegovini. Šumarski fakultet Banja Luka, str. 1-52.

2. Koprivica, M., Maunaga, Z. (2004): Uređajne tarife za izdanačke šume hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini. Šumarski fakultet Banja Luka, str. 1-52.

3. Maunaga, Z., et al. (2005): Prašume Janj i Lom, Šumarski fakultet Banja Luka, str. 1-143. i engleski str. 1-143.

4. Koprivica, M., Maunaga, Z. (2008): Oblik i zapremina stabla smrče u jednodobnim sastojinama na području Bosne, Šumarski fakultet Banja Luka, str. 1-81.

5. Kunovac, S, Rapaić, Ž, Popović, Z, Salkić, A, Grubešić, M, Krasić, P, Bačić, M i Maunaga Z. (2010). Korištenje lovišta. Atlantik bb d.o.o. Banja Luka. Str. 1-75.

6. Maunaga, Z. (2012). Prirast šuma. Udžbenik. Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Str. 1–309.


Naučni radovi:

1. Maunaga, Z. (1990): Debljinski prirast duž debla stabala crnog bora u Hercegovini. Šumarstvo i prerada drveta (7-12), Sarajevo, str. 155-161.

2. Maunaga, Z. (1994): Proizvodne i strukturne karakteristike jednodobnih sastojina crnog bora (Pinus nigra, Arn.) u Hercegovini. Šumarstvo (3/4), Beograd, str. 37-48.

3. Maunaga, Z. (1995): Razvoj zasada Pančićeve omorike (Picea omorica) na arboretumu “Slatina” kod Sarajeva. Šumarstvo (3), Beograd, str. 31-34.

4. Koprivica, M, Maunaga, Z. (1998): Estimation of variability of taxation elements of trees in even aged spurce stands. Jubilee Scientific Conference With International Participation; ’70 /th Anniversary of the Forest Research Institute’, 6-7 October 1998, Sofia. Proceedings of scientific papers, Volume II.

5. Maunaga, Z. (2000): Uzgojne karakteristike jednodobnih sastojina smrče prema IUFRO klasifikaciji. Šuma (1), Sokolac, str. 47-54.

6. Maunaga, Z. (2001): Prinosne tablice za jednodobne sastojine smrče u Bosni. Šuma (2), Sokolac, str. 5-24.

7. Koprivica, M, Maunaga, Z. (2003): Izrada i primjena uređajnih tarifa za izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Perspektive razvoja šumarstva, Šumarski fakultet Banja Luka, str. 25-41.

8. Maunaga, Z, Koprivica, M, Dukić, V. (2003): Mogućnost primjene tablica za procjenu tekućeg zapreminskog prirasta visokih šuma u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Perspektive razvoja šumarstva, Šumarski fakultet Banja Luka, str. 43-54.

9. Maunaga, Z. (2004): Visinski i debljinski rast jednodobnih sastojina smrče u Bosni. Glasnik (1), Šumarski Fakultet Banja Luka, str. 37-52.

10. Dukić, V, Maunaga, Z. (2006): Stanje prašuma Janj i Lom u drugoj polovini dvadesetog vijeka. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja". Šumarski fakultet Banja Luka, str. 561-568.

11. Vučković, M, Maunaga, Z, Dukić, V, Lazendić, Z. (2007): Model optimalne izgrađenosti jednodobne sastojine crnog bora. Glasnik (6), Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, str. 37-47.

12. Vučković, M, Maunaga, Z, Dukić, V, Lazendić, Z. (2008): Produkcione osnove gazdovanja šumama hrasta kitnjaka. Glasnik (8), Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, str. 15-24.

13. Dukić, V., Maunaga, Z. (2008): Strukturna izgrađenost mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Lom. Glasnik (8), Šumarski fakultet Univerziteta u Banjo Luci, str. 39-53.

14. Motta, R, Maunaga, Z, Berretti, R, Castagneri, D, Lingua, E, Meloni, F. (2008): La riserva forestale di Lom (Repubblica di Bosnia Ercegovina): descrizione, caratteristiche, struttura di un popolamento vetusto e confronto con popolamenti stramaturi delle Alpi italiane. Foresta 5, str. 100-111.

15. Dukić, V, Maunaga, Z. (2008): Diameter increment as bioindicator of ripe sessile-flowered oak stands vitality, PROCEEDINGS-International scientific Conference: Integral protection of forests, Scientific-Technological platform, Belgrade. ISBN 978-86-80-439-13-6, str. 238-242 engl. i 243-247 srpski.

16. Dukić, V, Maunaga Z. (2009). Primjena bioindikacije vitalnosti šuma u monitoringu stanja šuma i životne sredine. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine. Banja Luka 24-26. juna, 2009. Zbornik radova; Str. 463-469.

17. Maunaga, Z, Dukić, V, Cvjetković, B. (2011). Struktura krošanja i produkcija generativnog materijala u sjemenskim sastojinama bukve. Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" Banja Luka, 08-10.09.2011. Zbornik radova. Str. 145–150.

18. Motta, R, Berretti, R, Castagneri, D, Dukic, V, Garbarino, M, Govedar, Z, Linqua, E, Maunaga, Z, Meloni, F. (2011). Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forests: the nearly steady-state forest of Lom (Bosnia and Herzegovina). Can. J. For. Res. - 41. 1871-1884. Published by NRC Research Press.

19. Koprivica, M, Matović, B, Maunaga, Z. (2011). Povećanje preciznosti procene zapreminskog prirasta gazdinske klase primenom metoda regresije u dvofaznom uzorku. Šumarstvo 3/4. Beograd. Str. 53–64.

20. Maunaga, Z, Motta, R. i Dukić, V. (2012): Zaštićena područja – razvoj i budućnost prašume Lom. Naučna konferencija "Šume – indikator kvaliteta okoliša", Zbornik radova Akademije nauka i umjetnosti BiH. Posebna izdanja, Knjiga CXLV, Sarajevo. STR. 41–59.

21. Dukić, V, Maunaga, Z. i Cvjetković, B. (2012): Razvojne karakteristike sastojina crne johe u Republici Srpskoj. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 16, Str. 61 – 76.

22. Dukić, V, Maunaga, Z. i Cvjetković, B. (2012): Struktura krošanja i obrast sastojina crne johe. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 17. Str. 33–50.

23. Dukić, V, Mataruga, M, Maunaga, Z, Petrović, D, Cvjetković, B. (2012): Growth models of serbian spruce (picea omorika pančić/purkyně) trees in different biological positions in the seed culture 'Zanožje Vitez', International Scientific Conference: Forests in the future – sustainable use, risks and challenges 4-5 October 2012, Institute of Forestry, Belgrade

24. Koprivica, M, Maunaga, Z, Dukić, V. (2013): Regression equations for planning and control sample for forest inventory in Bosnia and Herzegovina, Proceedings -International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka. Str. 403-414.

25. Koprivica, M, Maunaga, Z. (2013): TWO-PHASE SAMPLING IN FOREST INVENTORY, Proceedings -International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka. Str. 311-324.

 

Stručni radovi:

1. Maunaga, Z. (1996): O proizvodnosti staništa i sastojine. Šumarstvo (3), Beograd. Str. 95-99.

2. Maunaga, Z. (1996): Kvalitetna struktura jednodobnih sastojina smrče s uzgojnog aspekta. Šumarstvo (6). Beograd. Str. 59-71.

3. Maunaga, Z. (1997): Kvalitetna struktura jednodobnih sastojina smrče s tehničkog aspekta. Šumarstvo (1), Beograd. Str. 79-93.

4. Mataruga, M., Maunaga, Z., Blagojević, D.((2005): Forestry education at the Univerity of Banja Luka (Bosna and Hercegovina). ''IUFRO'' simposium. ''Forestry education: between science and practice''. 06.-09. aprila 2005. godine, Vageningen Holandija.

5. Koprivica, M., Maunaga, Z., Burlica, Č. (2008). Unapređenje planiranja gazdovanja šumama u Republici Srpskoj. Glasnik (9). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Str. 63-79.

6. Popović, Z, Maunaga, Z, Kunovac, S, Rapaić, Ž. (2008). Gazdovanje i štete od vuka (Canis lupus) u BiH. Međunarodno savjetovanje o krupnim zvijerima i tragačima po krvi. Lovački savez Srbije. Žagubica. Str. 17-24.

7. Matović, B, Koprivica, M, Maunaga, Z. (2012). Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi. Šumarski list broj 1-2, Zagreb. Str. 63 – 69.

8. Maunaga, Z, Dukić, V. (2013). Potreba standardizacije klasifikacionih uređajnih jedinica šuma u Republici Srpskoj. Glasnik (19). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Str. 67-84.

9. Maunaga, Z. (2014). Tačnost utvrđenog stanja šuma u šumskoprivrednim osnovama Republike Srpske. Glasnik (20). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Str. 75-86.

10. Maunaga, Z, Dukić, V. (2014). Analiza i ocjena gazdovanja šumama – kritički osvrt na šumskoprivredne osnove. Glasnik (21). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Str. 87-107.

11. Maunaga, Z, Dukić, V. (2014). Analiza planova u šumskoprivrednim osnovama Republike Srpske. Glasnik (22). Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Str. 59-67.


Završni radovi i disertacije:

·         Šumarski fakultet Sarajevo, 1989: Magistarski rad: «Proizvodne i strukturne karakteristike jednodobnih sastojina crnog bora u Hercegovini» (mentor prof. dr Pavlič Janez) - magistar šumarskih nauka

·         Šumarski fakultet Beograd, 1999: Disertacija: «Strukturne i proizvodne karakteristike veštački podignutih sastojina smrče u Republici Srpskoj» (mentor prof. dr Milivoj Vučković) – doktor biotehničkih nauka, oblast šumarstvoProjekti

Studije i projekti međunarodnog karaktera:

1. Bergsaker, E., Day, C., Maunaga, Z. i drugi (2001): Studija planiranja gazdovanja šumama u Bosni i Hercegovini. Norveška šumarska grupa AS, Oslo, Norveška, str. 1-142. – Vođa tima za Republiku Srpsku. WB – Svjetska banka.

2. Maunaga, Z. i saradnici (2001): Plan gazdovanja za šume sa posebnom namjenom u strogim rezervatima prirode JANJ i LOM. Banja Luka, str. 1-122. – Individualni konsultant. WB – Svjetska banka.

3. Koprivica, M., Maunaga, Z. i saradnici (2002): Plan gazdovanja šumama Nacionalnog parka SUTJESKA. Scandiaconsult. Tjentište, str. 1-25. – Lokalni ekspert za planiranje gazdovanja. WB – Svjetska banka.

4. Projekt razvoja i očuvanja šuma – BiH: Institucionalna podrška državnim preduzećima za gazdovanje šumama u FBiH i u RS (2005/06): Austrijske savezne šume (öBF) – lokalni ekspert za ljudske resurse. WB – Svjetska banka.

5. Projekt razvoja i očuvanja šuma – BiH: Pregled privrednog i finasijskog okvira u šumarskom i drvoprerađivačkom sektoru i razvoj mehanizama određivanja cijena drveta (2005/06): Coillte consult – lokalni ekspert za poslovno planiranje. WB – Svjetska banka.

6. Projekt razvoja i očuvanja šuma – BiH ; Ugrožene vrste divljači u BiH – koordinacija. 2006. WB – Svjetska banka.

7. Projekt razvoja i očuvanja šuma – BiH; Mogućnosti izdvajanja zaštićenog područja Klekovača - Lom – koordinacija. 2006. WB – Svjetska banka.

8. Projekt razvoja i očuvanja šuma – BiH; Opravdanost razvoja ekoturizma u BiH - koordinacija. 2007. WB – Svjetska banka.

9. Projekt razvoja i očuvanja šuma – BiH: Održivo upravljanje lovištima u cilju povećanja prihoda.. 2010. WB – Svjetska banka.

 

Studije i projekti lokalnog karaktera:

1. Mogućnost primjene tablica pri uređivanju visokih šuma – Šumarski fakultet Banja Luka (2002).

2. Prirast hrastovih šuma u vezi sa njihovim sušenjem – Šumarski fakultet Banja Luka (2003-2005): vođa tima.

3. Razvoj stabla smrče u jednodobnim sastojinama na području Bosne – Šumarski fakultet Banja Luka (2003/04) – vođa tima.

4. Istraživanje promjena u strukturnoj i prostornoj izgrađenosti sastojina i njihov uticaj na veličinu, kvalitet i vrijednost zapremine i prirasta u čistim i mješovitim šumama jele, smrče i bukve – Šumarski fakultet Banja Luka (2003/04).

5. Izdvajanje stalnih oglednih površina u Republici Srpskoj – Šumarski fakultet Banja Luka (2005).

6. Karakteristike rasta i optimalna izgrađenost vještački podignutih sastojina u Republici Srpskoj – Šumarski fakultet Banja Luka (2005).

7. Unapređenje planiranja gazdovanja šumama u Republici Srpskoj – Šumarski fakultet Banja Luka (2007).

8. Strategija razvoja i upravljanja reformskim procesima šumarstva Republike Srpske – Šumarski fakultet Banja Luka (2007) – vođa tima.

9. Studija opravdanosti proširenja Nacionalnog parka „Sutjeska“. Šumarski fakultet Banja Luka (2007).

10. Istraživanje strukture krošanja s ciljem projektovanja optimalne izgrađenosti sastojina i određivanje varijabiliteta taksacionih elemenata jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka (2008/09) – vođa tima.

11. Tablice za planiranje i kontrolu uzorka pri inventuri šuma u Bosni i Hercegovini. Šumarski fakultet Banja Luka (2008/09).

12. Cost – benefit analiza opravdanosti proglašenja Prokletija za peti nacionalni park. Konzorcij Magaprojekt d.o.o. Banja Luka i Šumaplan d.o.o. Čelinac (Finansijer Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Vlade Crne Gore, Podgorica (2009).

13. Optimalna izgrađenost krošnji i vitalnost stabala u bukovim sjemenskim sastojinama u funkciji povećanja uroda sjemena. Šumarski fakultet Banja Luka (2010).

14. Ekonomsko-tehnička dokumentacija sa prijedlogom akta o ustanovljavanju lovišta na području Brčko distrikta BiH. Magaprojekt d.o.o. Banja Luka. (FinansijerVlada Distrikta Brčko) (2010).

15. Optimalno stanje sastojina crne johe kao preduslov dostizanja maksimalne i ekonomične proizvodnje kvalitetnih sortimenata. Šumarski fakultet Banja Luka (2011).

16. Obrada, analiza i publikacija Druge inventure šuma na velikim površinama u Republici Srpskoj. Šumarski fakultet Banja Luka (2011).

17. Unapređenje planiranja gazdovanja šumama u vlasništvu Republike Srpske. Magaprojekt d.o.o. Banja Luka (Finansijer Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske) (2012) - vođa tima

18. Trend promjena debljinske i sortimentne strukture zalihe drveta u visokim šumama sa prirodnom obnovom. CEFOR, Banja Luka (Finansijer Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske) (2012).

 

Strateški dokumenti

1. Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti u BiH, član radne grupe za oblast šumskih ekosistema, 2006/07. Ministarstvo za okoliš FBiH.

2. Strategija zaštite prirode u Republici Srpskoj, član komisije, 2006/07. Ministarstvo za ekologiju RS.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

·         Član više radnih grupa: za utvrđivanje stanja šuma i donošenje programa mjera za poboljšanje tog stanja u Republici Srpskoj, za donošenje prijedloga organizacije šumarstva u Republici Srpskoj nakon privatizacije dijela državnog kapitala, za formiranje novih šumskoprivrednih područja u Republici Srpskoj, za izradu zakonskih i podzakonskih akata u šumarstvu i drugih,

·         Vođenje nadzora nad izradom šumskoprivrednih osnova u Republici Srpskoj,

·         Učešće u komisijama za recenziju šumskoprivrednih osnova u Republici Srpskoj,

·         Član Upravnog odbora Fabrike za preradu drveta i izradu namještaja «Vrbas» Banja Luka,

·         Podpredsjednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva «Srpske šume» Republike Srpske,

·         Član NVO Centar za šume – CEFOR (od 2012)

·         Prodekan za nastavu (2001, 2002),

·         Dekan (2003/04, 2005/06, 2007/08),

·         Član Savjeta Šumarskog fakulteta (2001, 2002)

·         Predsjednik Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta (2003 - 2008)

·         Koordinator magistarskog studija: Planiranje gazdovanja šumama na tipološkim osnovama (2003, 2004, 2005),

·         Predsjednik Organizacionog odbora međunarodnog naučnog skupa Perspektive razvoja šumarstva, Šumarski fakultet Banja Luka, oktobar 2003,

·         Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (2004, 2005, 2006, 2007, 2008),

·         Član redakcionog odbora časopisa Šuma (2000, 2001, 2002), glavni i odgovorni urednik monografije Deset godina Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci i Informativnog biltena Šumarskog fakulteta (2003, 2004, 2005, 2006, 2007),

·         Član redakcionog odbora Informativno-revijalnog lista «Srpske šume» Sokolac (2000, 2001, 2002).

·         Predsjednik Organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije "Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja" Jahorina – Tjentište, juli 2006.

·         Član Savjeta za šumarstvo Republike Srpske, 2011/12. godine

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner