Prof. dr Zoran Stanivuković

Zoran Stanivukovic

Katedra za integralnu zaštitu šumskih ekosistema

Vanredni profesor

Kancelarija br.: 19

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 113


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 05.11.1969. u Sanskom Mostu.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 1997.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005.

Doktor šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2009.

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 1998.


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Zaštita šuma, Šumarska entomologija, Monitoring zdravstvenog stanja šuma, Zaštita drveta

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

 

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

 

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Stepen ugroženosti šumskih kultura smrče truležnicama korjena” , Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

„Organizacija i uspostavljanje izveštajno-dijagnozno prognozne službe na području Republike Srpske”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

„Monitoring zdravstvenog stanja šuma na području Republike Srpske”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

„Istraživanje stanja populacije gubara na području Republike Srpske i njegova uloga u procesu sušenja šuma”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

 

Naučno i stručno usavršavanje:

 

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

 

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

Karadžić, D., Mihajlović, Lj., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2011): Priručnik izveštajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. Univerzitet u Banjoj Luci Šumarski fakultet; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Agencija za šume Republike Srpske, str. 1-517.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Pecelj, M. Govedar, Z. Stanivuković, Z. (2001): Globalne klimateske promjene i analiza temperaturnih promjena u Bosni i Hercegovini. Zbornik prirodno matematičkih nauka, Banja Luka

Lazarev, V., Stanivuković, Z. (2002): Zastupljenost i uloga ekonomski značajnih epiksilnih gljiva u prašumama „Janj” i „Lom”. Ekosilva, br. 1, Banja Luka.

Mihajlović, Lj., Karadžić, D., Lazarev, V., Stanivuković, Z. (2003): Štetočine i bolesti u kulturama crnog io bijelog bora na području Republike Srpske, Ekosilva, br. 2, Banja Luka.

Pecelj, M. Govedar, Z. Stanivuković, Z. (2004): Uticaj razvoja gradova na tok temperature vazduha. . Zbornik prirodno matematičkih nauka, Banja Luka.

Mihajlović, Lj., Stanivuković, Z. (2009): Alohtone vrste insekata šumskih i dekorativnih drvenastih biljaka u Republici Srpskoj. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 11, str. 1-26

Govedar, Z., Stanivuković, Z., Keren, S., Bjelanović, I. (2010): Istraživanje mikroklimatskih karakteristika mešovite šume jele i smrče (Abieti picetumillyricum) na području Drinića u Republici Srpskoj. Šumarstvo, br. 3-4, str. 51-60, Beograd

Stanivuković, Z. (2010): Uticaj gljive Armillaria spp. na sušenje introdukovanih vrsta u izdanačkim šumama hrasta i bukve u zapadnom dijelu Republike Srpske. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 13, str. 33-47.

Keren, S., Stanivuković, Z., Govedar, Z. (2011): Zdravstveno stanje podmlatka i mladika jele u pojasu bukovih šuma na planini Grmeč- GJ „Čelić Kosa”.Šumarstvo, br. 1-2, str. 43-52, Beograd.  

Stanivuković, Z. (2013): Štete od snijega u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 18, str. 21-44. 

Stanivuković, Z. (2013): Najznačajniji defolijatori u šumama hrasta za vrijeme gradacije gubara (Lymantria dispar L.) u zapadnom dijelu Republike Srpske. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 18, str. 21-44. 

Stanivuković, Z. (2013): Uticaj bele imele (Viscum album var. abietis) na debljinski prirast stabala obične jele (Abies alba Mill.) u Zapadnom dijelu Republike Srpske. Šumarstvo, br. 3-4, str. 73-84, Beograd.

 

Radovi sa naučnih skupova:

Govedar, Z., Krstić, M. Stanivuković, Z. (2003): Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska. Sbornik Naučni dokladi meždunarodna naučna konferenciя „50 godini Lesotehničeski Universitet”, Sofija

Mihajlović, Lj., Stanivuković, Z. (2003): Masovna pojava potkornjaka u kulturama smrče i njihovo suzbijanje. Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Perspektive razvoja šumarstva” , Šumarski fakultet u Banjoj Luci, 23-24.10., Banja Luka. 

Bucalo, V., Stanivuković, Z., Govedar, Z. (2003): Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Acer-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa GrmečPerspektive razvoja šumarstva” , Šumarski fakultet u Banjoj Luci, 23-24.10., Banja Luka.

Goveda, Z., Stanivuković, Z., Čuković, D., Lazendić, Z. (2006): Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom” na području zapadnog dijela Republike Srpske. Zbornik radova, međunarodna naučna konferencija „Gazdovanje šumskim ekosistemima Nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”, Šumarski fakultet u Banja Luci i NP Sutjeska, 5-8.juli, Jahorina. 

Stanivuković, Z., Govedar, Z. (2006): Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područjaMalovčiča doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom. Zbornik radova, međunarodna naučna konferencija „Gazdovanje šumskim ekosistemima Nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”, Šumarski fakultet u Banja Luci i NP Sutjeska, 5-8.juli, Jahorina. 

Lazarev, V., Karadžić, D., Mihajlović, Lj., Stanivuković, Z. (2006): Integralna zaštita šumskih ekosistema Nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja. Zbornik radova, međunarodna naučna konferencija „Gazdovanje šumskim ekosistemima Nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”, Šumarski fakultet u Banja Luci i NP Sutjeska, 5-8.juli, Jahorina. 

Čuković, D., Radić, R., Stanivuković, Z. (2008): Analiza rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Republike Srpske. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: „Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova”, Zbornik radova, Banja Luka, 14-15.11.

Stanivuković, Z., Govedar, Z., Kapović, M. Hrkić, Z. (2010): Climate change impact on forest vegetation in the Republic Srpska. International Scientific Conference „Forest ecosystems and climate change”. Institut of forestry, March, 9-10th, Belgrade, Proceedings Vol, Ip. 21-16.

Stanivuković, Z.,   Milenković, M., Karadžić, D., Mihajlović, Lj. (2010): The Mistleote (Viscum album L.) a problem in fir (Abies alba Mill.) Forest in Serbia and the Republica of Srpska. First Serbian Forestry Congres under slogan: Futura with Forests, Congres Abstracts, Belgrade, p. 150-151.

Karadžić, D., Milijašević, T., Mihajlović, Lj., Stanivuković, Z. (2011): Influence of extreme hail on occurrence an epidemic of fungus Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton in Plantation Austrian pine in the vicinity of Dobrun. First Serbian Forestry Congres under slogan: Futura with Forests, Congres Proceedings, Belgrade, p. 1679-1684.

Brujić, J., Stanivuković, Z. (2012): Vegetation of Crni vrh Masiff of Grmeč MT: An Introductory Survey. Forestry science and practice for purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. Proceedings, p. 245-264. 

Stanivuković, Z. (2012): Influence of Mistleote (Viscum album var. abietis) on silver fire vitality (Abies alba Mill.) on the Kozara Mountain. Forestry science and practice for purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. Proceedings, p. 599-610 

Govedar, Z., Stanivuković, Z., Keren, S., Marković, V. (2014): Mine i požarni faktori ugrožavanja bezbjednosti u šumskim ekosistemima Republike Srpske. Međunarodna naučna konferencija: „Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije, s obzirom na ekološki kriminalitet”, Trebinje, 18-20 marta, Zbornik radova, str. 245-255. 

 

Završni radovi i disertacije:

 

Ostale publikacije:

 


Projekti

 Obrada, analiza i publikacija podataka druge inventure šuma na velikim površinama u RS (BiH)”

Enciklopedija šumarstva”

„Monitoring zdravstvenog stanja šuma u Republici Srpskoj”

„Organizacija i uspostavljanje izveštajno-dijagnozno prognozne službe na području Republike Srpske ”

„Uzgoj i zaštita hrastovo borovih šuma, konzervacija zemljišta i voda”

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner